تبلیغات
سربازان گمنام امام زمان (عج)

سربازان گمنام امام زمان (عج)
 
به وبلاگ گمنامان خوش آمدید.
نظر سنجی
کدام یک از نهادهای نظامی را دوست دارید؟
لوگوی همسنگران
طراح قالب
معببر سایبری فندرسک
بخش دوم - ارزشیابی و ترفیعات
ماده 72 - ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون.
‌تبصره - ترفیعات و روش اجرای آن به موجب آیین‌نامه‌ای است كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌ماده 73 - سپاه موظف است كلیه پرسنل كادر ثابت و بسیجی ویژه را با توجه به عوامل زیر و طبق آیین‌نامه مربوطه مورد ارزیابی قرار دهد:
‌الف - رعایت موازین اخلاقی و شئونات اسلامی و صلاحیتهای سیاسی - امنیتی.
ب - استعداد، كارآیی و شایستگی در عملكرد و رعایت انضباط.
ج - نتایج آموزشهای عقیدتی - سیاسی و نظامی حین خدمت.
‌د - نتایج سنجش و آزمونهای آمادگی جسمانی در حین خدمت.
ه - انجام مأموریتهای خطرناك و سخت.
‌ماده 74 - سوابق و عملكرد پرسنل سپاه در مقاطع مختلف بر طبق آیین‌نامه مربوطه مورد ارزشیابی قرار گرفته و پس از تأیید كمیسیون ارزشیابی‌نیرو و یا سازمان مربوط و تصویب مقامات مذكور در ماده 87 این قانون با توجه به امتیازات مكتسبه از حداقل 6 ماه تأخیر در ترفیع و حداكثر یك سال‌ارشدیت برخوردار خواهند شد.
‌تبصره 1 - ارزشیابی پرسنل قبل از موعد ترفیع خواهد بود و در هر مقطع ترفیعاتی حداقل یك بار ارزشیابی صورت خواهد گرفت و زمان ارزشیابی‌بنا به شرایط زمانی و نیاز سپاه متفاوت خواهد بود.
‌تبصره 2 - نتیجه ارزشیابی پرسنل برابر آیین‌نامه‌های مربوطه ملاك ترفیعات و انتصابات بوده و در تشویقات و تنبیهات و اعزام به دوره‌های‌آموزشی نیز مؤثر خواهد بود.
‌تبصره 3 - تركیب اعضاء، حدود اختیارات و وظایف و تعداد كمیسیونهای ارزشیابی و نحوه ارزشیابی و ترفیعات پرسنل در چارچوب مواد مندرج‌در این قانون توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌ماده 75 - ترتیب درجات پرسنل نظامی نیروهای سپاه و درجات معادل آن در نیروی دریایی سپاه به شرح زیر می‌باشد:
1 - سرباز ناوی
2 - سربازدوم ناوی‌دوم
3 - سربازیكم ناوی‌یكم
4 - رزمیار سرناوی
5 - رزم‌آورسوم ناویارسوم
6 - رزم‌آوردوم ناویاردوم
7 - رزم‌آوریكم ناویاریكم
8 - رزم‌داردوم ناوداردوم
9 - رزم‌داریكم ناوداریكم
10 - ستوان‌سوم ناوبان‌سوم
11 - ستوان‌دوم ناوبان‌دوم
12 - ستوان‌یكم ناوبان‌یكم
13 - سروان ناوسروان
14 - سرگرد ناوسالارسوم
15 - سرهنگ‌دوم ناوسالاردوم
16 - سرهنگ ناوسالاریكم
17 - سرتیپ‌دوم دریاداردوم
18 - سرتیپ دریادار
19 - سرلشكر دریابان
20 - سپهبد دریاسالار
21 - ارتشبد دریابد
‌تبصره - در كلیه مواردی كه در این قانون عناوین درجات پرسنل نیروهای سپاه ذكر شده است در مورد پرسنل نیروی دریایی سپاه عناوین درجات‌معادل آن مورد نظر می‌باشد.
‌ماده 76 - تعداد رتبه‌ها برای كارمندان موضوع این قانون، 20 رتبه بوده و كارمندان مزبور در صورت شایستگی و كارآیی هر چهار سال یك مرتبه‌ارتقاء خواهند یافت.
‌ماده 77 - پرسنلی كه با مدرك تحصیلی پائین‌تر از دیپلم به استخدام سپاه درآمده‌اند و بعد از طی دوره آموزش عمومی سپاه و آموزش تخصصی‌اولیه به درجه رزم‌آوردومی نائل آمده، و حداقل مدت توقف آنان در كلیه درجات بعدی چهار سال خواهد بود.
‌تبصره 1 - پرسنل موضوع این ماده در صورتی كه موفق به اخذ دیپلم شوند ولی شرایط شركت در آزمون ورودی دوره اول علوم پایه نظامی یا‌دوره‌های معادل آنرا نداشته باشند و یا موفق به طی آن دوره نشوند، در صورت نیاز سپاه و گذراندن آموزش دوره سرپرستی مطابق ماده 40 این قانون‌می‌توانند به درجه ستوان‌سومی نائل شوند.
‌تبصره 2 - پرسنلی كه موفق به اخذ مدارك تحصیلی بالاتر گردند به ازاء هر سال تحصیلی تا مدرك دیپلم از 9 ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد.
‌تبصره 3 - پرسنلی كه موفق به اخذ مدرك دیپلم نگردند با درجه ستوان‌سومی بازنشسته می‌شوند.
‌تبصره 4 - سپاه می‌تواند در صورت درخواست پرسنل موضوع تبصره 3 این ماده و نیاز سپاه به آنها آنان را به صورت كارمندی موضوع بند "ب"‌ماده 19 این قانون تغییر وضعیت دهد.
‌تبصره 5 - سپاه موظف است زمینه و شرایط لازم جهت آموزش دوره دبیرستان را در این درجات برای پرسنل فراهم نماید.
‌تبصره 6 - دولت موظف است نسبت به تأمین شغل مناسب برای پرسنل موضوع این ماده از قبیل واگذاری ابزار كار، ادامه استخدام در دستگاههای‌دولتی یا واگذاری سرمایه جهت اشتغال، برابر آیین‌نامه‌ای كه توسط وزارت دفاع با همكاری ستاد كل سپاه و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید به نحوی كه پس از خدمت در سپاه بدون شغل باقی نمانند.
‌ماده 78 - فارغ‌التحصیلان دوره اول دانشكده علوم نظامی به درجه ستوان‌سومی و فارغ‌التحصیلان دوره دوم به درجه ستوان‌دومی نائل می‌شوند و‌حداقل مدت توقف آنها در درجات ستوانی 3 سال و در درجات سروانی و بالاتر 4 سال به جز در درجه سرهنگی كه 5 سال می‌باشد.
‌تبصره - در مورد كسانی كه به درجه سرتیپ‌دومی نائل شده‌اند و دانشكده فرماندهی و ستاد را طی نموده‌اند یا مدرك تحصیلی فوق لیسانس و‌بالاتر مورد نیاز و قابل قبول سپاه را دارند ارتقاء به درجات سرتیپی و بالاتر بر حسب نیاز با پیشنهاد فرماندهی كل سپاه و تصویب فرماندهی كل خواهد‌بود.
‌ماده 79 - وضعیت ترفیعات پرسنل نظامی فارغ‌التحصیل مدارس و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههای كشور پس از استخدام و طی دوره‌آموزش عمومی پاسداری و فارغ‌التحصیلان دانشكده‌های علمی - تخصصی دانشگاه امام حسین (ع) حسب مورد به قرار زیر خواهد بود:
‌الف - دارندگان مدارك فوق دیپلم به درجه ستوان‌سومی نائل می‌شوند.
ب - دارندگان مدارك لیسانس به درجه ستوان‌دومی نائل می‌شوند.
ج - دارندگان مدارك بالاتر در ازاء هر سال تحصیلی بالاتر از لیسانس یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرك لیسانس و در ازاء‌هر چهار سال ارشدیت از یك درجه بالاتر برخوردار می‌گردند و ترفیعات بعدی این قبیل پرسنل تابع مقررات ماده 78 این قانون خواهد بود.
‌ماده 80 - با پرسنلی كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرك تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول سپاه شوند به ترتیب زیر رفتار‌می‌شود:
‌الف - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصیلی درجه آنان پائین‌تر از درجات ورودی مدرك ارائه شده باشد به درجات ورودی مدرك جدید برابر‌مقررات ماده 79 این قانون نائل می‌شوند.
ب - چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصیلی درجه آنان بالاتر از درجه ورودی مدرك ارائه شده باشد صرفاً ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرك‌تحصیلی جدید تابع مقررات ماده 78 این قانون خواهد بود.
‌ماده 81 - پرسنل پیمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به درجات یا رتبه‌های زیر نائل می‌شوند:
‌الف - دارندگان مدرك پایان دوره ابتدایی به درجه رزم‌آورسومی.
ب - دارندگان مدرك پایان دوره راهنمایی به درجه رزم‌آوردومی.
ج - دارندگان مدرك پایان دوره دبیرستان به درجه رزم‌آوریكمی یا رتبه 7
‌د - دارندگان مدرك فوق دیپلم به درجه ستوان‌سومی یا رتبه 10
ه - دارندگان مدرك لیسانس به درجه ستوان‌دومی یا رتبه 11
‌و - دارندگان مدرك بالاتر در ازاء هر مقطع تحصیلی بالاتر از لیسانس یك درجه یا رتبه بالاتر برخوردار می‌گردند.
‌تبصره - پرسنل پیمانی كارمند كه بر اساس تخصص و مهارت عملی و با مدرك تحصیلی پائین‌تر از دیپلم به استخدام در می‌آیند برابر ماده 85 این‌قانون به رتبه‌های مربوطه نائل می‌شوند.
‌ماده 82 - پرسنل پیمانی و وظیفه كه برابر مقررات این قانون در كادر ثابت استخدام می‌شوند چنانچه آموزشهای مورد نیاز كادر ثابت را طی نكرده‌باشند می‌بایست آنرا طی نموده و چنانچه درجه آنان پس از آموزشهای مزبور برابر درجات پیمانی و وظیفه آنان باشد مدت خدمت پیمانی و وظیفه در‌آن درجه جزء سابقه ترفیع منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 - پرسنلی كه سابقه خدمت تمام وقت به صورت بسیجی فعال یا ویژه در سپاه دارند، مشمول مقررات این ماده خواهند شد.
‌تبصره 2 - احتساب مدت خدمت پیمانی، وظیفه و بسیجی این قبیل پرسنل از نظر سنوات بازنشستگی مشروط به پرداخت كسور بازنشستگی به‌صندوق بازنشستگی سپاه می‌باشد.
‌ماده 83 - پرسنل وظیفه از نظر نیل به درجات تابع مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی بوده كه با شرایط این قانون تطبیق داده خواهد شد.
‌ماده 84 - اولین رتبه كارمندان موضوع بند "‌الف" ماده 19 این قانون در بدو استخدام با مدرك پایان دوره دبیرستان "9" و با مدرك تحصیلی بالاتر از‌دیپلم به ازای هر دو سال تحصیلی بالاتر از دیپلم یك رتبه بالاتر از 9 می‌باشد.
‌تبصره 1 - در صورتی كه تعداد سنوات تحصیلی بالاتر از دیپلم، فرد باشد به ازای آخرین سال تحصیلی، از 2 سال ارشدیت برخوردار می‌گردند.
‌تبصره 2 - كارمندان موضوع این ماده كه در طول خدمت، مدرك تحصیلی بالاتر از مدرك ارائه شده در بدو استخدام كه مورد نیاز سازمان باشد ارائه‌نمایند، چنانچه در زمان ارائه مدرك جدید رتبه خدمتی آنان پائین‌تر از رتبه ورودی مدرك ارائه شده باشد، رتبه آنان به رتبه ورودی مدرك جدید تغییر‌یافته و از مزایای مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود و چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصیلی، رتبه آنان بالاتر از رتبه ورودی مدرك‌ارائه شده باشد، صرفاً ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرك تحصیلی جدید انجام خواهد شد.
‌ماده 85 - اولین رتبه كارمندان موضوع بند "ب" ماده 19 این قانون كه با مهارتی در یكی از رده‌های یك تا سه برای مشاغلی استخدام می‌شوند كه از‌نظر پیچیدگی و سختی در یكی از گروههای یك تا سه قرار دارند به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - رده 1 گروه 1، رتبه (1).
ب - رده 2 گروه 12 و رده 1 گروه 2، رتبه (3).
ج - رده 3 گروه 1 و رده 2 گروه 2 و رده 1 گروه 3، رتبه (5).
‌د - رده 3 گروه 2 و رده 2 گروه 3، رتبه (6).
ه - رده 3 گروه 3، رتبه (8).
‌تبصره 1 - كارمندان موضوع بند "‌الف" این ماده در صورت داشتن مدرك پایان دوره ابتدایی از 1 سال ارشدیت و كلیه كارمندان موضوع این ماده در‌صورت داشتن مدرك پایان دوره راهنمایی از 4 سال ارشدیت و به شرط داشتن مدرك پایان دوره دبیرستان از 8 سال ارشدیت برخوردار می‌گردند و در‌صورتی كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه این مدرك گردند و از خدمت آنها حداقل 5 سال باقی مانده باشد از تاریخ ارائه مدرك از ارشدیت مربوط‌برخوردار خواهند شد.
‌تبصره 2 - پرسنل موضوع این ماده چنانچه مدارك تحصیلی بالاتر از دیپلم را ارائه دهند در صورت نیاز سپاه به كارمند موضوع بند "‌الف" ماده 19‌تغییر وضعیت داده و ترفیعات بعدی آنان مطابق ماده 84 این قانون خواهد بود.
‌تبصره 3 - كارمندان موضوع این ماده در صورتی كه در طول خدمت موفق شوند در شغلی كه در گروه بالاتر قرار دارد به تأیید كمیسیون ماده 32 این‌قانون با یكی از رده‌های سه‌گانه مهارت انجام وظیفه نمایند در صورت نیاز سازمان به گروه شغلی مزبور انتقال یافته و چنانچه رتبه ورودی رده مهارت و‌گروه شغلی جدید بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جدید باشد از زمان انتصاب رتبه آنان به رتبه ورودی مزبور تغییر یافته و از مزایای مقرره‌مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.
‌ماده 86 - برای ترفیع پرسنل علاوه بر حائز بودن كلیه شرایط مقرر در این قانون و ضوابط مربوط بایستی قبلاً یا همزمان با ترفیع در شغل سازمانی‌بالاتر منصوب شده باشد.
‌تبصره 1 - سپاه مكلف است حتی‌الامكان پیش‌بینی‌های لازم را در زمینه استخدام، آموزش و گردش مشاغل سازمانی به نحوی انجام دهد كه‌پرسنل به علت نداشتن محل سازمانی از نیل به ترفیع محروم نگردند.
‌تبصره 2 - ایجاد یا بالا بردن محل سازمانی به منظور ترفیع ممنوع است.
‌تبصره 3 - چنانچه ارتقاء فرد بر اساس مقررات مربوط میسر نباشد و یا به تأخیر بیافتد در این صورت پس از توقف حداقل مدت لازم در درجه یا‌رتبه و یا حتی اخذ ارشدیت، در همان درجه یا رتبه ادامه خدمت خواهند داد.
‌تبصره 4 - ترفیع پرسنل موعد معینی نداشته و با داشتن كلیه شرایط لازم در هر موقع سال اعطاء می‌گردد.
‌ماده 87 - ترفیع پرسنل با رعایت مواد مندرج در این قانون منوط به تصویب مقامات ذیل می‌باشد:
‌الف - پرسنل نظامی تا درجه ستوان‌دومی و كارمندان تا رتبه 17 در نیروها، فرمانده نیروی مربوطه، در ستاد كل توسط رئیس ستاد كل، در وزارت‌توسط وزیر، در ستاد كل سپاه توسط رئیس ستاد كل سپاه و در سازمانهای وابسته توسط رؤسای سازمانها.
ب - پرسنل نظامی كه از درجه ستوان‌یكمی تا سرتیپ‌دومی در سپاه توسط فرماندهی كل سپاه، در وزارت و ستاد كل، توسط فرماندهی كل و‌كارمندان از رتبه 18 و به بالا در سپاه توسط فرماندهی كل سپاه و در وزارت توسط وزیر و در ستاد كل توسط رئیس ستاد كل.
ج - درجه سرتیپی و بالاتر توسط فرماندهی كل.
‌                    
               
              ماده 88 - در موارد استثنایی به منظور تأمین نیازمندیهای سپاه و حفظ تعادل در سلسله مراتب مشاغل حساس حسب مورد با پیشنهاد رئیس ستاد‌كل، فرماندهی كل سپاه، وزیر و تصویب فرماندهی كل، پرسنل كادر ثابت نظامی و بسیجیان ویژه از حداكثر تا 2 سال درجه موقت ترفیع بهره‌مند‌می‌شوند
‌تبصره 1 - پرسنلی كه به درجه موقت نائل می‌شوند در تمامی مدتی كه حق استفاده از درجه مزبور را دارند حقوق درجه موقت را در یافت خواهند‌داشت.
‌تبصره 2 - ترفیع این پرسنل از لحاظ درجه ثابت تابع ضوابط مندرج در این قانون می‌باشد.
‌تبصره 3 - در صورت رفع نیاز سازمانی یا عدم كارآیی و شایستگی، درجه موقت حسب مورد بنا به پیشنهاد رئیس ستاد كل، فرماندهی كل سپاه و‌وزیر و با تصویب فرماندهی كل سلب می‌گردد.
‌تبصره 4 - در صورتی كه مشمولین این ماده در حین استفاده از درجه موقت بازنشسته یا معلول یا فوت شوند عنوان و مزایای درجه موقت از آنان‌سلب می‌گردد و مأخذ احتساب حقوق بازنشستگی یا وظیفه و یا مستمری بر مبنای حقوق درجه ثابت خواهد بود، مگر در مورد پرسنل شهید، جانباز،‌مفقودالاثر در جبهه و اسیر كه درجه موقت آنان مبنای احتساب حقوق مستمری و وظیفه خواهد بود.
‌ماده 89 - ارزشیابی و ترفیع پرسنل منتسب، فراری، بازداشت، محكومین قضایی و قانونی، غایب، منتظر خدمت و بدون كار برابر مقررات این قانون‌و مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به همین منظور توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌ماده 90 - پرسنلی كه به تنزیل موقت درجه یا رتبه تنبیه می‌شوند مدت مزبور جزء سنوات لازم جهت ترفیعات آنها محسوب نخواهد شد.
‌ماده 91 - پرسنلی كه سابقه خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت داشته یا همكاری تمام وقت با نهادهای انقلاب اسلامی‌به صورت رسمی یا داوطلبانه نموده و سوابق خدمتی آنان به سپاه منتقل می‌شود، چنانچه سابقه خدمت مذكور در رابطه با شغل آنان در سپاه باشد، جزء‌سنوات خدمتی و ترفیعاتی محسوب خواهد شد و در غیر این صورت فقط در سنوات بازنشستگی به حساب می‌آید.
‌ماده 92 - مدارك علمی، فنی، حرفه‌ای و هنری كه توسط مراجع ذیصلاح و رسمی كشور اعطاء می‌گردد مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط‌ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید. مشابه مدارك تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و در ترفیعات ملاك عمل خواهد بود.
‌ماده 93 - دانش‌آموزان زیر 15 سال سن كه دارای شرایط لازم برای عضویت ارتش بیست میلیونی می‌باشند، به عنوان بسیجی عادی تلقی می‌شوند.[ سه شنبه 23 اسفند 1390 ] [ 10:32 ق.ظ ] [ سرباز گمنام امام زمان(عج) ]
درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت مقابله با وبلاگهاوسایت هایی که هدف بد جلوه نشان دادن بسیج وبسیجی وسپاه وسپاهی را دارند راه اندازی شده است.امید است بایاری شما به اهداف این وبلاگ دست یابیم.
___________________________
کسانی که قصد همکاری دارند می توانند به من ایمیل بزنند.(فقط در زمینه وبلاگ)
vaja00313@gmail.com
یاعلی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
1
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
                    1