تبلیغات
سربازان گمنام امام زمان (عج)

سربازان گمنام امام زمان (عج)
 
به وبلاگ گمنامان خوش آمدید.
نظر سنجی
کدام یک از نهادهای نظامی را دوست دارید؟
لوگوی همسنگران
طراح قالب
معببر سایبری فندرسک
 ماده 47 - دوره آموزش فرماندهی و ستاد.
‌دوره آموزش فرماندهی و ستاد ، برای آموزش به فارغ‌التحصیلان دوره‌های دوم دانشكده‌های علوم و فنون نیروها نیروها یا علوم پایه نظامی كه دوره‌عالی رسته‌ای را طی نموده‌اند و یا در سطح فارغ‌التحصیلان این دوره شناخته شده‌اند و همچنین دارندگان مدارك لیسانس و بالاتر مورد نیاز كه حداقل 3‌سال از آموزش قبلی آنها گذشته باشد، در درجات سرگردی و سرهنگ‌دومی در دانشكده فرماندهی و ستاد تشكیل می‌شود و مدت دوره آن حداقل 9‌ ماه خواهد بود.
‌تبصره - مواد و برنامه‌های آموزشی دانشكده فرماندهی و ستاد می‌باید طوری تنظیم شود كه فارغ‌التحصیلان آن توانایی طراحی، فرماندهی و‌مدیریت رده‌های بالای سپاه و سایر نیروهای مسلح را داشته باشند. فارغ‌التحصیلان دانشكده فرماندهی و ستاد از یك سال ارشدیت برخوردار می‌گردند.
‌ماده 48 - دوره آموزش عالی جنگ.
‌این دوره برای فارغ‌التحصیلان دوره آموزش فرماندهی و ستاد كه حداقل دو سال از آموزش قبلی آنها گذشته باشد، در درجات سرهنگی و سرتیپ‌دومی‌در دانشكده فرماندهی و ستاد سپاه تشكیل می‌شود. حداقل مدت این دوره 9 ماه بوده و فارغ‌التحصیلان آن از یك سال ارشدیت برخوردار خواهند بود‌مواد و برنامه‌های آموزشی این دوره باید طوری تنظیم شود كه فارغ‌التحصیلان آن آشنایی كافی با طرحهای دفاعی كشور را داشته باشند و نیل به درجه‌سپهبدی و ارتشبدی مشروط به گذراندن این دوره خواهد بود.
‌ماده 49 - دوره آموزش علوم استراتژیك.
‌این دوره برای آموزش ، مطالعه و تحقیق در زمینه سیاست كلی نظامی- سیاسی و خط مشی كشور در امور دفاعی به مدت یك سال خواهد بود.‌فارغ‌التحصیلان دوره‌های دانشكده فرماندهی و ستاد و دارندگان مدارك تحصیلی فوق لیسانس و دكترای مورد نیاز سپاه با داشتن حداقل درجه سرهنگی‌و كارمندانی كه دارای مدرك تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می‌باشند، همچنین مقامات مملكتی كه نظامی نبوده ولی به نحوی از انحاء در مسائل‌دفاعی مسئولیتهایی دارند و فرماندهان و مدیران رده بالای نیروهای مسلح ملل مسلمان و مستضعف غیر معارض با اسلام با معرفی فرماندهی كل سپاه‌و تصویب فرماندهی كل می‌توانند این دوره را طی نمایند. این دوره در دانشكده علوم استراتژیك ستاد كل سپاه برگزار می‌گردد.
‌تبصره - ستاد كل موظف است پس از كسب آمادگی لازم و تصویب فرماندهی كل، دانشكده علوم استراتژیك سپاه و دانشگاه علوم استراتژیك‌ارتش را در هم ادغام و دوره‌های آموزش علوم استراتژیك را تحت نظر آن ستاد برگزار نماید.
‌ماده 50 - كلیه كارمندان اعم از كادر ثابت و پیمانی در بدو خدمت باید یك دوره آموزش مقدماتی نظامی و آشنایی با قوانین و مقررات آیین‌نامه‌ها و‌وضعیت خدمتی خویش در سپاه را طی نمایند. مدت این دوره برای پرسنلی كه دوره خدمت ضرورت را طی نموده‌اند حداقل یك ماه می‌باشد. و برای‌كسانی كه دوره ضرورت را طی ننموده‌اند حداقل سه ماه خواهد بود.
‌ماده 51 - پرسنل پیمانی كه به صورت نظامی خدمت خواهند كرد و همچنین پرسنل وظیفه در بدو خدمت، دوره‌های آموزشی مقدماتی نظامی و‌تخصصی مربوطه را طی خواهند نمود.
‌تبصره - سپاه موظف است با همكاری نهضت سوادآموزی و ارگانهای ذیربط برای پرسنل وظیفه امكانات سوادآموزی را فراهم آورد.
‌ماده 52 - اساسنامه، مواد و برنامه‌های آموزشی هر یك از دوره‌ها و مراكز آموزشی با توجه به مواد مندرج در این قانون و قوانین آموزشی كشور‌توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌تبصره 1 - تهیه اساسنامه و برنامه‌های آموزشی دوره‌ها و مراكز آموزشی رسته عقیدتی - سیاسی به عهده نمایندگی ولی فقیه در سپاه می‌باشد.
‌تبصره 2 - برنامه‌های آموزشهای عقیدتی - سیاسی دوره‌ها با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه و مواد آموزشهای عقیدتی - سیاسی و حفاظت‌اطلاعات دوره‌ها، توسط نماینده ولی فقیه و حفاظت اطلاعات در سپاه تهیه می‌شود.
‌ماده 53 - آموزشهای سپاه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا گردد كه نیاز سازمان مربوط را به بهترین نحو مرتفع نموده و سپاه را به سمت خودكفایی‌سوق دهد و در زمان صلح نیز، پرسنل از عهده انجام وظایف مقرر در اصل 147 قانون اساسی بر آیند.
‌ماده 54 - سپاه موظف است برای تقویت بینش عقیدتی - سیاسی و بالا بردن دانش و توان نظامی پرسنل در حین خدمت، نسبت به انتشار نشریات‌و برگزاری اردوهای آموزشی ، سفرهای علمی و دوره‌های كوتاه مدت توجیهی و نیز تداوم آموزش اقدام نماید.
‌ماده 55 - سپاه موظف است در كلیه آموزشها و در حین خدمت برنامه‌های لازم را به منظور كسب آمادگی جسمانی پرسنل، متناسب با مأموریتها‌پیش‌بینی و اجراء نماید.
‌ماده 56 - پرسنلی كه به هر یك از مراكز و دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده در این قانون اعزام می‌شوند باید فرصت ادامه خدمت و بازدهی‌متناسب با مدت و كیفیت و اهمیت دوره آموزش به 
میزان حداقل دو برابر مدت تحصیلی پس از اتمام آن را داشته باشند.
‌این مدت در اساسنامه‌های آموزشی تعیین می‌گردد.
‌ماده 57 - ستاد كل سپاه موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی بخشی از نیازهای‌تخصصی خود را از ط‌ریق بورسیه از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی خارج از سپاه تأمین نماید.
‌ماده 58 - ستاد كل سپاه موظف است همه‌ساله نیازهای تخصصی و تحصیلی خود را اعلام نماید تا پرسنل در صورت تمایل بتوانند با موافقت نیرو‌یا سازمان مربوطه، در رشته‌های مزبور تحصیل نمایند.
‌ماده 59 - در زمان جنگ و بحران و بنا به ضرورت، طول دوره‌های آموزشی به پیشنهاد سپاه و تصویب فرماندهی كل با حفظ سطح كیفی آموزشها‌می‌تواند تقلیل یابد.
‌ماده 60 - ستاد كل سپاه می‌تواند هر یك از دوره‌های آموزشی را كه بین دو یا چند نیرو و سازمان مشترك باشد، به وسیله یكی از نیروها یا سازمانها‌كه بیشترین نیاز را بنا به تأیید فرمانده كل سپاه دارد، دایر نماید. پرسنل سایر نیروها و سازمانها نیز در آن دوره آموزش خواهند دید.
‌ماده 61 - دوره‌های آموزشی پرسنل بسیجی عادی و فعال به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - دوره عمومی مقدماتی.
ب - دوره عمومی تكمیلی.
ج - دوره تخصصی بسیج.
‌د - دوره یادآوری و حفظ انسجام.
‌ماده 62 - دوره آموزش عمومی مقدماتی بسیج.
‌دوره‌های آموزش عمومی مقدماتی عبارتند از آموزشهای اولیه در حد دفاع كه برای كلیه بسیجیان عادی و فعال حداقل به مدت 15 روز در رده‌های‌مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه ،‌در محلات، ادارات، سازمانها، مؤسسات دولتی و غیر دولتی، در زمینه‌های دفاع نظامی، غیر نظامی و مقاومت‌محلی برگزار می‌گردد.
‌ماده 63 - دوره آموزش عمومی تكمیلی بسیج.
‌دوره‌های آموزش عمومی تكمیلی بسیج برای آن عده از بسیجیان كه دوره عمومی مقدماتی را طی كرده باشند به مدت چهل و پنج روز در مراكز‌آموزشی نیروی مقاومت بسیج سپاه برگزار می‌شود. برنامه‌ها و مواد آموزشی این دوره باید چنان تنظیم شود كه این دوره معادل دو ماه از آموزش و‌خدمت وظیفه عمومی افراد محسوب شود.
‌ماده 64 - وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی و نظارت سپاه، نسبت به اجرای آموزشهای تئوری و عملی نظامی در قالب دروس‌اجباری، در بین محصلین مقاطع مختلف تحصیلی، به منظور تحقق ارتش بیست میلیونی، ایجاد علاقه و آمادگی دفاعی و حفظ و تداوم آن در زمینه‌های‌دفاع نظامی، غیر نظامی و مقاومت محلی به ترتیب زیر اقدام نماید:
‌الف - در مقطع راهنمایی حداقل 2 ساعت در هفته به صورت تئوری و یك روز در سال به صورت اردوی عملی.
ب - در مقطع متوسطه حداقل 3 ساعت در هفته به صورت تئوری و 3 روز در سال به صورت اردوهای عملی به نحوی كه در پایان دوره متوسطه‌معادل آموزشهای مقدماتی نظام وظیفه را گذرانده باشند.
‌تبصره 1 - آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه نظارت سپاه و همكاری و هماهنگی بین سپاه و آموزش و پرورش و محتوی و نحوه تنظیم مواد‌درسی و كلاسها و اردوهای عملی و نحوه معافیت از اردوهای عملی و نحوه احتساب نمرات، با توجه به سایر مواد این قانون توسط ستاد كل سپاه،‌وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش تهیه و پس از تأیید ستاد كل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره 2 - اجرای برنامه‌ها ،‌آموزشها و سازماندهی لازم به منظور ایجاد علاقه و جاذبه نسبت به دفاع با استفاده از كتب درسی نو برنامه‌های ضمن‌تحصیل و صدا و سیما در مقطع ابتدایی مطابق آیین‌نامه‌ای است كه توسط وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی سپاه تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
‌تبصره 3 - آموزشهای موضوع این ماده برای زنان متناسب با شرایط آنها،‌به ویژه در زمینه امداد، پشتیبانی، مقاومت محلی و دفاع غیر نظامی خواهد‌بود.
‌تبصره 4 - آموزشهای مقطع راهنمایی معادل دوره آموزش عمومی مقدماتی بسیج می‌باشد و آموزشهای مقطع متوسطه معادل دوره آموزش‌عمومی تكمیلی بسیج بوده و معادل دو ماه از خدمت وظیفه عمومی افراد محسوب می‌شود.
‌ماده 65 - دوره تخصصی بسیج.
‌این دوره برای آن عده از بسیجیان فعال كه دوره عمومی تكمیلی را طی نموده‌اند به مدت یك ماه در مراكز آموزشی سپاه برگزار می‌گردد. برنامه و مواد‌آموزشی این دوره باید به طوری تنظیم شود كه معادل یك ماه آموزش و خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب شود.
‌ماده 66 - سپاه موظف است حسب مورد با هماهنگی و همكاری شورای مدیریت حوزه علمیه و وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكی، آموزشهای تخصصی بسیج را برای افرادی كه قبل از خدمت دوره ضرورت به تحصیلات عالیه در حوزه یا دانشگاه راه می‌یابند‌به صورت تئوری و اردوهای نظامی برگزار نماید.
‌تبصره 1 - آموزشهای فوق جزء واحدهای دروس اجباری دانشجویان در مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای پیوسته و همطراز‌آنها بوده و می‌بایستی به نحوی تنظیم گردد كه معادل یك ماه از آموزشهای دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی محسوب گردد.
‌تبصره 2 - آموزشهای موضوع ماده 65 و این ماده برای زنان متناسب با شرایط آنها و به ویژه در زمینه امداد، پشتیبانی مقاومت محلی و دفاع غیر‌نظامی خواهد بود.
‌تبصره 3 - تعداد و میزان واحدهای درسی و اردوهای عملی و نحوه معافیت از دروس تئوری و عملی نظامی با توجه به قوانین مربوطه بر طبق‌آیین‌نامه‌ای است كه توسط ستاد كل سپاه و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و مراجع ذیربط تهیه و حسب مورد به تصویب شورای مدیریت حوزه یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
‌ماده 67 - آموزشهای یادآوری و حفظ انسجام نیروهای احتیاط بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی در حدود اعتبارات مصوب به مدت 15 - 5‌روز در سال در قالب گردانهای احتیاط كه در واحدهای رزمی و پشتیبانی رزمی و مراكز آموزش سپاه و ارتش ایجاد می‌گردد، به منظور حفظ توان رزمی و‌تخصصی آنان انجام می‌پذیرد.
‌ماده 68 - آموزشهای یادآوری و حفظ انسجام نیروهای ذخیره بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی و بسیجیان عادی و فعال در حدود اعتبارات‌مصوب به مدت حداكثر یك هفته در هر دو سال و به منظور ایجاد آمادگی توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه انجام می‌پذیرد.
‌تبصره 1 - این افراد توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه در مناطق مختلف كشور متناسب با جمعیت آنان در رده‌های مقاومت سازماندهی می‌گردند.
‌تبصره 2 - سپاه موظف است دستورالعمل اجرایی مواد 67 و 68 این قانون را تهیه و به تصویب فرماندهی كل برساند.
‌ماده 69 - مدت دوره‌های آموزشی مذكور در این قانون و مدت خدمت تمام‌وقت در سازمانهای رزمی برای پرسنل بسیجی فعال و ویژه كه مشمول‌خدمت وظیفه عمومی میباشند، جزء خدمت دوره ضرورت یا احتیاط آنان محسوب می‌گردد.
‌ماده 70 - كلیه دستگاههای اجرائی كشور كه از افراد وظیفه مازاد نیروهای مسلح مطابق قوانین و مقررات كشور استفاده می‌نمایند، موظفند برای‌تجدید آموزش نظامی و یا احضار در مواقع اضطرار و جنگی، افراد مذكور را مطابق دستورالعمل ستاد كل در اختیار نیروهای مسلح قرار دهند.
‌تبصره - احضار سایر نیروهای احتیاط و ذخیره مطابق ماده 56 قانون خدمت وظیفه عمومی و احضار اعضای بسیج مطابق دستورالعملی است كه‌به تصویب فرماندهی كل می‌رسد.
‌ماده 71 - در اجرای اصل 147 قانون اساسی سپاه موظف است با استفاده از مشمولین واجد صلاحیت خدمت وظیفه عمومی در حد بسیجی عادی‌پس از گذرانیدن آموزشهای عمومی و تخصصی اولیه واحدهای سازمان یافته بسیج فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سازندگی را ایجاد و بر طبق برنامه‌ها‌و سیاستهای وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه حسب مورد جهت آموزش، سوادآموزی، بهداشت و درمان و سازندگی روستاها و مناطق محروم كشور با‌حفظ نظارت بر امور انضباطی و اجرای برنامه‌های تداوم آموزش آنان، در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.
‌تبصره 1 - اقدام فوق مربوط به زمان صلح بوده و در زمان جنگ و بحران افراد فوق مطابق سیاستهای ابلاغی از سوی ستاد كل به كار گرفته‌می‌شوند.
‌تبصره 2 - تعداد و درصد افراد مورد نیاز از طبقات مختلف مشمولین، همه‌ساله به پیشنهاد هیأت وزیران و تأیید ستاد كل تعیین می‌شود.
‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت با هماهنگی ستاد كل سپاه و ستاد كل تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.طبقه بندی: سپاه،
[ سه شنبه 23 اسفند 1390 ] [ 10:26 ب.ظ ] [ سرباز گمنام امام زمان(عج) ]
درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت مقابله با وبلاگهاوسایت هایی که هدف بد جلوه نشان دادن بسیج وبسیجی وسپاه وسپاهی را دارند راه اندازی شده است.امید است بایاری شما به اهداف این وبلاگ دست یابیم.
___________________________
کسانی که قصد همکاری دارند می توانند به من ایمیل بزنند.(فقط در زمینه وبلاگ)
vaja00313@gmail.com
یاعلی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
1
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
                    1