تبلیغات
سربازان گمنام امام زمان (عج)

سربازان گمنام امام زمان (عج)
 
به وبلاگ گمنامان خوش آمدید.
نظر سنجی
کدام یک از نهادهای نظامی را دوست دارید؟
لوگوی همسنگران
طراح قالب
معببر سایبری فندرسک
                               

قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

21/7/1370
‌قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
‌فصل اول - كلیات و تعاریف
‌ماده 1 - در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین كامل آن می‌گردد:الف - "‌فرماندهی كل" به جای فرماندهی كل نیروهای مسلح.
ب - "‌ستاد كل" به جای ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح.
ج - "‌سپاه" به جای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
‌د - "‌نیروهای مسلح" به جای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
ه - "‌وزارت" به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
‌و - "‌ارتش" به جای ارتش جمهوری اسلامی ایران.
‌ماده 2 - نیروهای مسلح عبارتند از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
‌ماده 3 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد كل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه،‌نیروهای‌زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می‌گردد.

                   
               
              فصل دوم - ورود به خدمت
‌بخش اول - تعاریف
‌ماده 4 - استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یكی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون.
‌ماده 5 - مشاغل سپاه، ستاد كل و وزارت از نظر ماهیت شغل، به سه گروه تقسیم می‌شوند، شغل نظامی، شغل كارمندی و شغل مشترك.
‌تبصره 1 - مشاغل فرماندهی، مدیریتهای سطوح بالای سپاه و سایر مشاغلی كه نیاز به دانش و مهارت نظامی داشته یا در ارتباط مستقیم با‌مأموریتهای نظامی سپاه باشند از مشاغل نظامی محسوب می‌شوند.
‌تبصره 2 - غیر از مشاغل موضوع تبصره 1 این ماده، مدیریت سایر رده‌های سپاه و سایر مشاغلی كه با پشتیبانی‌های مستقیم و نیز غیر مستقیم‌مأموریتهای نظامی سپاه ارتباط دارند از مشاغل مشترك می‌باشند.
‌تبصره 3 - مشاغل نظامی، كارمندی و مشترك با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان مشخص می‌شود.
‌ماده 6 - پرسنل سپاه كسانی هستند كه برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می‌شوند و‌عبارتند از :
‌الف - كادر ثابت.
ب - وظیفه.
ج - پیمانی.
‌د - بسیجی.
‌ماده 7 - كادر ثابت به پرسنلی اطلاق می‌گردد كه برای انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام می‌شوند و عبارتند از :
‌الف - پاسداران رسمی (‌نظامیان).
ب - كارمندان.
ج - محصلین.
‌ماده 8 - پاسداران رسمی به پرسنلی اطلاق می‌گردد كه برای جهاد در راه خدا و پاسداری و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و‌نظام جمهوری اسلامی ایران به استخدام سپاه در آمده و پس از طی دوره‌های آموزشی لازم به یكی از درجات پیش‌بینی شده در این قانون نائل و از‌لباس و علائم نظامی استفاده می‌نمایند.
‌ماده 9 - كارمندان پرسنلی هستند كه بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام شده و بدون استفاده از لباس و علائم‌نظامی به یكی از رتبه‌های پیش‌بینی شده در این قانون نائل می‌شوند.
‌ماده 10 - محصلین پرسنلی هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت به عنوان پاسدار رسمی یا كارمند استخدام و قبل از انتصاب در یكی از مشاغل‌مندرج در این قانون در یكی از مراكز آموزشی سپاه یا سایر مؤسسات آموزشی به هزینه سپاه مشغول تحصیل می‌باشند.
‌ماده 11 - پرسنل وظیفه كسانی هستند كه مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یكی از دوره‌های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت‌می‌باشند.
‌ماده 12 - پرسنل پیمانی به كسانی اطلاق می‌گردد كه خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا كارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می‌دهند.
‌ماده 13 - پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می‌شود كه جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت پوشش سپاه در می‌آیند و عبارتند از :
‌الف - بسیجی عادی. عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش‌عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی در آمده و سازماندهی می‌شوند.
ب - بسیجی فعال. آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند كه واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، سازماندهی شده و‌ضمن شركت در برنامه‌های حفظ انسجام در انجام مأموریتهای محوله با سپاه همكاری می‌كنند.
ج - بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری). پرسنلی هستند كه صلاحیتهای یك پاسدار را دارا می‌باشند و پس از گذراندن آموزشهای مطروحه در این‌قانون سازماندهی گردیده و متعهد می‌گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند.
‌ماده 14 - سپاه می‌تواند از پرسنل رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح با كسب موافقت سازمان‌مربوطه به تناسب در وظایف مورد نیاز بر طبق آیین‌نامه‌ای كه توسط ستاد كل سپاه با همكاری وزارت تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد به صورت‌مأمور و یا انتقال استفاده نماید.
‌تبصره - انتقال یا مأمور به خدمت نمودن آن گونه پرسنل در زمان جنگ و بحران، تابع ضوابط خاصی است كه توسط ستاد كل سپاه با همكاری‌وزارت و سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌ماده 15 - افراد خرید خدمت سپاه، ستاد كل و وزارت دفاع به كسانی اطلاق می‌شود كه بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرار داد‌تنظیمی انجام می‌دهند.
‌          
         
               
              بخش دوم - شرایط عمومی استخدام
‌ماده 16 - شرایط عمومی استخدام كادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب - اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
ج - التزام عملی به احكام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
‌د - عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
ه - نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
‌و - عدم اعتیاد به مواد مخدر و محكومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌ز - داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
ح - داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
ط - داشتن حداقل 16 سال سن تمام و حداكثر 40 سال سن.
ی - داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره 1 - استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌تبصره 2 - پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداكثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
‌تبصره 3 - برای مشاغل كارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یك آنان در اولویت‌می‌باشند.
‌تبصره 4 - استخدام پرسنل مذكور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مركزی گزینش است كه پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مركزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.
‌ماده 17 - هیأت مركزی گزینش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد كل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد كل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشكیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر كار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره - هسته‌های گزینش در ستاد كل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مركزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشكیل می‌گردد.
‌ماده 18 - استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در كادر ثابت بر اساس یكی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دكترا و بالاتر انجام می‌گیرد.
‌ماده 19 - كارمندان به دو صورت زیر استخدام می‌شوند:
‌الف - بر اساس مدارك تحصیلی در یكی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دكترا و بالاتر
ب - بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرك پایان دوره تكمیلی نهضت سوادآموزی و حداكثر پایان دوره دبیرستان.
‌ماده 20 - سپاه برای مشاغلی كه مستلزم بكارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامكان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.
‌ماده 21 - سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را كه حداقل دارای مدرك تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد 5‌سال خدمت نظامی و یا 6 سال خدمت كارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره 1 - خدمت پرسنل پیمانی كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی كه‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره 2 - سپاه می‌تواند پرسنلی را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.
‌ماده 22 - سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه كه شرایط لازم را دارا هستند برای كادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
‌ماده 23 - سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه كه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید كه خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداكثر 10 سال هر سال به مدت حداقل یك ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
‌تبصره 1 - سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یك ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد كسر خواهد شد.
‌تبصره 2 - این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیكن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب می‌شود.
‌تبصره 3 - كلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهای دولتی و كارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
‌تبصره 4 - حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل كادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
‌تبصره 5 - آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 24 - خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌كننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده 37 قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 25 - استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره - استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده 38 قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد كل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 26 - استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یكی از صور مذكور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم - سازمان و طبقه بندی مشاغل
‌ماده 27 - تعداد و تركیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی كه به وسیله ستاد كل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
‌تبصره 1 - جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد كل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا كارمندی یا مشترك بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌تبصره 2 - به منظور جلوگیری از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد كه‌حتی‌الامكان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.
‌ماده 28 - رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی كه از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیك داشته باشند.
‌ماده 29 - مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشكیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شكل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل خواهد رسید.
‌ماده 30 - بكارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای كلیه پرسنل پیش بینی نماید.
‌تبصره - تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است كه توسط ستاد كل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی كل‌خواهد رسید.
‌ماده 31 - ستاد كل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت یك سال در چارچوب این قانون كلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی كل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاك عمل قرار دهد.
‌ماده 32 - ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب) ماده 19 این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (1) ،(2)، و (3) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یك از سه گروه را به سه رده (1) و (2) و (3) طبقه بندی نماید. كمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل كارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.
‌ماده 33 - ستاد كل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی كل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداكثر ظرف‌مدت یك سال تكلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.
‌          
         
               
              فصل سوم - آموزش و ترفیعات
‌بخش اول - آموزش
‌ماده 34 - دوره‌های آموزشی پرسنل كادر ثابت و بسیجی ویژه به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - دوره عمومی پاسداری.
ب - دوره تخصصی اولیه.
ج - دوره تخصصی تكمیلی.
‌د - دوره سرپرستی.
ه - دوره‌های علمی و تخصصی.
‌و - دوره‌های علوم پایه نظامی.
‌ز - دوره مقدماتی رسته‌ای.
ح - دوره عالی رسته‌ای.
ط - دوره فرماندهی و ستاد.
ی - دوره عالی جنگ.
ك - دوره علوم استراتژیك.
‌تبصره - نیروها و سازمانهای وابسته به سپاه می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی ستاد كل سپاه علاوه بر آموزشهای فوق دوره‌های عرضی‌آموزشی تخصصی را برای پرسنل تشكیل دهند.
‌ماده 35 - مراكز آموزشی سپاه به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - دبیرستانها و هنرستانهای سپاه.
ب - آموزشگاه نظامی.
ج - دانشكده‌های علوم و فنون نیروها.
‌د - دانشكده فرماندهی و ستاد.
ه - دانشكده علوم استراتژیك.
‌و - دانشگاه امام حسین (ع) شامل دانشكده علوم پایه نظامی و دانشكده‌های علمی و تخصصی.
‌تبصره 1 - دانشكده علوم و فنون نیروها از لحاظ علمی به دانشگاه امام حسین (ع) وابسته بوده و توسط نیروها اداره می‌شود.
‌تبصره 2 - دانشكده عقیدتی - سیاسی و سایر مراكز آموزش رسته‌ای عقیدتی - سیاسی سپاه زیر نظر جزوه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اداره‌می‌شود.
‌ماده 36 - سپاه می‌تواند برای تأمین و تربیت پرسنل كادر ثابت بومی مورد نیاز در استانهای مرزی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، دبیرستان و‌هنرستان تشكیل دهد.
‌تبصره - مراكز فوق به تشخیص ستاد كل سپاه ، در نیروها به تناسب نیاز آنها تشكیل می‌گردد.
‌اساسنامه این نوع مراكز به تصویب وزارت آموزش و پرورش خواهد رسید.
‌ماده 37 - دوره آموزش عمومی پاسداری.
‌دوره آموزش عمومی پاسداری برای پرسنل كادر ثابت نظامی كه با مدرك تحصیلی پایان دوره راهنمایی استخدام می‌شوند حداقل به مدت شش ماه در‌آموزشگاه نظامی و برای پرسنلی كه با مدارك تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر استخدام می‌شوند حداقل به مدت سه ماه در دانشگاه امام حسین (ع) تشكیل‌می‌شود. این دوره برای پرسنلی كه با مدرك دیپلم استخدام می‌شوند در طول دوره‌های علوم پایه یا دانشكده علوم و فنون نیروها برگزار می‌شود.
‌ماده 38 - دوره آموزش تخصصی اولیه.
‌این دوره برای پرسنل كادر ثابت نظامی كه با مدرك تحصیلی پایان دوره راهنمایی استخدام می‌گردند، بلافاصله بعد از طی دوره آموزش عمومی حداقل‌به مدت شش ماه در آموزشگاههای نظامی برگزار می‌شود. برنامه‌ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم گردد كه فارغ‌التحصیلان آن بتوانند از‌عهده مشاغل درجات رزم‌آوردومی و رزم‌آوریكمی برآیند.
‌تبصره - نیروها می‌توانند متناسب با نیاز خود، نسبت به تشكیل آموزشگاههای نظامی جهت برگزاری دوره‌های آموزش عمومی پاسداری و‌تخصصی اولیه در یگانها و مناطق مختلف اقدام نمایند.
‌ماده 39 - دوره آموزش تخصصی تكمیلی.
‌دوره‌های تخصصی تكمیلی برای تكمیل تخصص پرسنل كادر ثابت نظامی با داشتن درجه رزم‌آوریكمی به مدت حداقل 6 ماه در دانشكده‌های علوم و‌فنون نیروها تشكیل می‌گردد و نیروها موظف هستند نسبت به تشكیل این دوره‌ها طوری اقدام نمایند كه كلیه پرسنل با داشتن درجه رزم‌آوریكمی‌بتوانند به موقع این دوره را طی نمایند. برنامه‌ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم گردد كه فارغ‌التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات‌رزمداردومی و رزمداریكمی بر آیند. نیل به درجه رزمداردومی منوط به موفقیت در طی این دوره می‌باشد.
‌ماده 40 - دوره آموزش سرپرستی.
‌این دوره برای پرسنل موضوع تبصره یك ماده 77 این قانون در درجه رزمداریكمی به مدت حداقل 6 ماه بر حسب نیاز در دانشكده‌های علوم و فنون‌نیروها تشكیل می‌شود. برنامه‌ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم می‌شود كه فارغ‌التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات ستوان‌سومی تا ستوان‌یكمی برآیند. نیل این پرسنل به درجه ستوان‌سومی منوط به موفقیت در طی این دوره می‌باشد.
‌تبصره - سپاه می‌تواند دوره‌های آموزش تخصصی تكمیلی و سرپرستی را به صورت متوالی در یك مرحله اجراء نماید و همچنین می‌تواند بخشی‌از این دوره‌ها را به صورت آموزش حین خدمت انجام دهد.
‌ماده 41 - دوره‌های آموزش علوم پایه نظامی.
‌سپاه برای تأمین و تربیت پرسنل كادر ثابت نظامی كه با مدرك دیپلم استخدام می‌شوند، اقدام به تشكیل دانشكده علوم پایه نظامی در دانشگاه امام‌حسین (ع) می‌نماید. حداقل مدت آموزش این دانشكده 7 ترم تحصیلی در دو دوره به شرح زیر می‌باشد:
‌دوره اول - این دوره حداقل شامل 4 ترم تحصیلی می‌باشد و برای آموزش به كسانی كه با مدرك تحصیلی پایان دوره دبیرستان از طریق مسابقه ورودی‌پذیرفته می‌شوند، تشكیل می‌گردد.
‌دوره دوم - این دوره حداقل شامل سه ترم تحصیلی می‌باشد و برای كسانی كه با انجام ارزیابی و مسابقه ورودی از بین داوطلبان فارغ‌التحصیل دوره‌اول پذیرفته شده‌اند تشكیل می‌گردد.
‌تبصره 1 - پرسنلی كه با مدرك پائین‌تر از دیپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرك دیپلم شده‌اند حداكثر با 25 سال سن می‌توانند در آزمون‌ورودی دوره اول دانشكده علوم پایه نظامی شركت نمایند و در شرایط مساوی حق تقدم با پرسنل شاغل است.
‌تبصره 2 - در صورت ضرورت و فوریت، سپاه می‌تواند از دارندگان مدارك فوق دیپلم مورد نیاز با داشتن حداكثر 25 سال سن ، برای شركت در‌آزمون ورودی دوره دوم آموزش علوم پایه نظامی ثبت نام نماید.
‌تبصره 3 - مواد و برنامه‌های آموزشی این دانشكده باید طوری تنظیم گردد كه با گذراندن دوره‌های آموزش بعدی ، فارغ‌التحصیلان دوره اول از‌عهده مشاغل درجات ستوان‌سومی تا سرهنگی برآمده و فارغ‌التحصیلان دوره دوم آمادگی انجام وظیفه در مشاغل درجات ستوان‌دومی و بالاتر را‌داشته باشند.
‌تبصره 4 - ستاد كل سپاه می‌تواند در رسته‌هایی كه ضروری می‌داند دوره‌های دوم علوم پایه نظامی، مقدماتی رسته‌ای و عالی رسته‌ای را به صورت‌پیوسته و با حداقل پنج ترم تحصیلی اجراء نماید.
‌تبصره 5 - سپاه می‌تواند بنا به ضرورت دوره دوم علوم پایه نظامی را در دانشكده علوم و فنون نیروها اجراء نماید.
‌ماده 42 - دوره علمی و تخصصی.
‌سپاه به منظور تأمین و تربیت كادر ثابت فنی و تخصصی مورد نیاز در رسته‌های مشترك و رشته‌های دانشگاهی كه امكان تأمین آن از دانشگاههای كشور‌نمی‌باشد، اقدام به تشكیل دانشكده‌های علمی تخصصی با همكاری وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در دانشگاه‌امام حسین (ع) می‌نماید.
‌ماده 43 - دوره آموزش مقدماتی رسته‌ای.
‌دوره‌های مقدماتی رسته‌ای بر حسب نیاز به منظور آموزش مقدماتی برای رسته‌های مورد احتیاج به فارغ‌التحصیلان دانشكده‌های علوم پایه نظامی و‌قبل از شروع به خدمت آنها ، حداقل به مدت شش ماه در دانشكده علوم و فنون نیروها تشكیل می‌گردد.
‌تبصره - فارغ‌التحصیلان دوره اول علوم پایه كه موفق به ورود به دوره نشوند پس از گذراندن دوره مقدماتی رسته‌ای با داشتن حداكثر 27 سال سن‌می‌توانند در آزمون دوره دوم علوم پایه نظامی شركت نمایند.
‌ماده 44 - دوره آموزش عالی رسته‌ای.
‌دوره‌های عالی رسته‌ای در درجات ستوان‌یكمی و سروانی به مدت حداقل 6 ماه برای تمامی پرسنل فارغ‌التحصیل دوره‌های مقدماتی رسته‌ای و‌پرسنلی كه در سطح فارغ‌التحصیلان این دوره شناخته می‌شوند و از آموزش قبلی آنها حداقل 4 سال گذشته باشد متناسب با رسته‌های آنان حسب مورد‌در دانشكده‌های علوم و فنون نیروها یا دانشكده‌های علمی تخصصی دانشگاه امام حسین (ع) تشكیل می‌گردد. نیل به درجه سرگردی این قبیل پرسنل‌منوط به طی این دوره می‌باشد.
‌ماده 45 - نیروها می‌توانند برای دوره‌های خاص از قبیل خلبانی و ناوبری، دوره‌های اول و دوم علوم پایه نظامی را در دانشكده‌های علوم و فنون‌نیروها به صورت پیوسته و با حداقل هفت ترم تحصیلی اجرا نمایند.
‌تبصره - در مواردی كه برنامه‌ها و محتوای آموزشی این دوره‌ها با رعایت مفاد و مجموع حداقل مدت دوره‌های مقدماتی و عالی رسته‌ای‌برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد، فارغ‌التحصیلان مذكور دوره مقدماتی و عالی رسته‌ای گذرانده شناخته می‌شوند.
‌ماده 46 - دارندگان مدارك فوق دیپلم و بالاتر، در رشته‌های تحصیلی كه در برگیرنده محتوای آموزشی دوره‌های مقدماتی و عالی رسته‌ای هر یك از‌رسته‌های غیر رزمی باشند، در صورت گذراندن آموزشهای مورد نیاز حسب مورد آموزش مقدماتی یا عالی رسته‌ای دیده ، شناخته می‌شوند.
‌          
         
               
              ادامه دارد...طبقه بندی: سپاه،
[ سه شنبه 23 اسفند 1390 ] [ 10:24 ب.ظ ] [ سرباز گمنام امام زمان(عج) ]
درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت مقابله با وبلاگهاوسایت هایی که هدف بد جلوه نشان دادن بسیج وبسیجی وسپاه وسپاهی را دارند راه اندازی شده است.امید است بایاری شما به اهداف این وبلاگ دست یابیم.
___________________________
کسانی که قصد همکاری دارند می توانند به من ایمیل بزنند.(فقط در زمینه وبلاگ)
vaja00313@gmail.com
یاعلی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
1
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
                    1